با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

عنوان دانشگاه/موسسه گروه نام و نام خانوادگی عضو صفحه اختصاصی
فردوس مشهد بازرگانی سعیده باباجانی هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد بازرگانی سیدرضا حقی هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد MBA فرهاد سعادت نیا هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد بازرگانی منصوره گل میمی هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد اقتصاد شهرزاد لطفعلی خانی هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد بازرگانی سمیه محبی نجم هیئت‌علمی ورود
فردوس مشهد بازرگانی محمدناصری هیئت‌علمی ورود
ادیب مازندران علیرضا زمانیان هیئت‌علمی ورود
ادیب مازندران علی‌اکبر عزیزپورشوبی هیئت‌علمی ورود
ادیب مازندران محمدجواد امیری هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی محمدرضا دلوی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی مائده آذربایجانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی سمیه سادات عبداللهی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی امین یزدانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی رضا تهرانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی محمدشریف بهشتی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی آمنه شهیدی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی نسیبه روزبهانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی ملیحه جوانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی حسن قربانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی سید حمید رضا ابطحی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی نداپدران هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی حسین پنجه فولادگران هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی نرجس شریف بهشتی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی نسرین چراغ اصفهانی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی فردوس رضازاده هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی عبدالمجید عبدالباقی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی سعید فتحی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی محسن قاسمی هیئت‌علمی ورود
راغب اصفهانی الهام موسوی هیئت‌علمی ورود
خاتم مریم دانشور هیئت‌علمی ورود
خاتم عباسعلی حاج کریمی هیئت‌علمی ورود
خاتم سیدحسین رضوی حاجی آقا هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر غلامرضا علی میرزایی هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر محسن رجب زاده هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر زهرا کریمی هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر مسعود قرشی هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر سعید اصغری هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر احمد قدری هیئت‌علمی ورود
خردگرایان مطهر حامد حق طلب هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت احمدرضا اخوان صراف هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت محمدزاهدی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت سیدمحمدحسن شهشهانی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت عبدالحمید عبدالباقی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت مصطفی عمادزاده هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت شادی فروغی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت حسن کارنامه حقیقی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت سمیه محبوبی هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت مجید موزون هیئت‌علمی ورود
شیخ بهایی مدیریت زهرایاوری هیئت‌علمی ورود
اشرفی اصفهانی علوم اداری واقتصاد علی ربانی هیئت‌علمی ورود
اشرفی اصفهانی علوم اداری واقتصاد عباس کارآوند هیئت‌علمی ورود
اشرفی اصفهانی علوم اداری واقتصاد کامران انصاری هیئت‌علمی ورود
اشرفی اصفهانی علوم اداری واقتصاد محمدرضا طلایی هیئت‌علمی ورود
شمال آمل علوم انسانی سعید امام قلی زاده هیئت‌علمی ورود
شمال آمل علوم انسانی محمدخراسانی هیئت‌علمی ورود
شمال آمل علوم انسانی محمدهادی رجائی لیتکوهی هیئت‌علمی ورود
شمال آمل علوم انسانی سیدحمیدرضا رضوی هیئت‌علمی ورود
در صورتی که شما نیز یکی از اساتید گروه مدیریت دانشگاه‌های غیرانتفاعی ایران هستید، برای ثبت یا ویرایش اطلاعات، اینجا را کلیک کنید.

 

 

Download PDF