انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه امام رضا (ع)  انجمن علمی..

 

انجمن علمی گروه مدیریت دانشگاه تهران نام فرد مورد نطر تصویر شخصی
دبیر انجمن علمی حسن حسنی 160
کمیته نظارت الیاس الیانسی 160
کمیته تبلیغات مجتبی مجتبوی 160
شاخصترین فعالیت برگزارشده انجمن علمی در تمامی ادوار ندارد ندارد

 

Download PDF