ستاد برگزاري كنگره پيشگامان پيشرفت در نظر دارد طبق روال كنگره هاي پيشين، از رساله ها و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در هفتمين كنگره نيز ضمن برگزاري نمايشگاه تقدير بعمل آورد. علاقه مندان جهت ارائه رساله يا پايان نامه خود در اين نمايشگاه مي توانند به سامانه انتخاب رساله ها و پايان نامه هاي برتر مراجعه نموده و ثبت نام نمايند. مهلت ثبت نام جهت شركت در اين دوره از فراخوان انتخاب رساله و پايان نامه برتر، حداكثر تا تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۴ مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام مراحل داوري از صاحبان رساله ها و پايان نامه هاي برتر در روز برگزاري هفتمين كنگره تقدير بعمل خواهد آمد.

منبع خبر: kpip.ir
گردآوری: ModirCenter.com

Download PDF