با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

دانشگاه دانشکده ریاست دانشکده تأسیس دانشکده صفحه اختصاصی
آزاد تهران واحد مرکز مدیریت عباس صالح اردستانی ۱۳۷۳ ورود
آزاد واحد اردبیل مدیریت و اقتصاد هاشم نیکو مرام ۱۳۸۱ ورود
تهران شمال مدیریت و علوم اجتماعی بابک رضایی ۱۳۷۵-۱۳۷۴ ورود
اراک مدیریت دکتر غلامعلی حاجی ۱۳۶۴ ورود
رشت مدیریت و حسابداری مهرداد گودرزوند چگینی ۱۳۹۱ ورود
ساری علوم انسانی دکتر رضا یوسفی ۱۳۸۶ ورود
ساوه علوم انسانی دکتر اعظم یوسفی ورود
سمنان مدیریت و حسابداری دکتر غلامحسن واعظی ۱۳۹۰ ورود
کرمان علوم انسانی داریوش کاظمی ۱۳۶۴ ورود
کرمانشاه علوم انسانی دکتر حمید غلامی ۱۳۸۵ ورود
یزد مدیریت، حسابداری و اقتصاد ورود
بروجرد علوم انسانی ورود
شاهرود علوم انسانی علی رضوانی ۱۳۸۹ ورود
شیراز اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی علی حقیقت ۱۳۸۲ ورود
یادگار امام خمینی مدیریت و حسابداری رضا گودرزی ۱۳۹۲ ورود
پرند علوم انسانی رضا رستمی ۱۳۹۲ ورود
علی‌آباد کتول مدیریت و حسابداری احمد مهرابیان ورود
شهر قدس علوم انسانی سمیه کلهر ۱۳۸۳ ورود
اسلامشهر دانشکده مدیریت و حسابداری دکتر محمدیاری ۱۳۸۰ ورود
کرج اقتصاد و مدیریت دکتر فریدون اوحدی ۱۳۶۳ ورود
همدان حسابداری و مدیریت ۱۳۸۵ ورود

Download PDF