با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

دانشگاه دانشکده ریاست دانشکده تأسیس دانشکده صفحه اختصاصی
تهران مدیریت سال ۱۳۳۴ ورود
شهید بهشتی مدیریت و حسابداری دکتر علی رضائیان سال ۱۳۷۰ ورود
تربیت مدرس علوم انسانی دکتر سید حمید خداداد حسینی سال ۱۳۸۷ ورود
شریف مدیریت و اقتصاد دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری سال ۱۳۷۸ ورود
فردوسی مشهد علوم اداری دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی سال ۱۳۶۷ ورود
علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری دکتر لعیا الفت سال ۱۳۶۰ ورود
یزد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دکتر منصور مهینی زاده سال ۱۳۶۹ ورود
زاهدان دانشکده مدیریت و حسابداری نور محمد یعقوبی سال ۱۳۷۱ ورود
شهید چمران دانشکده مدیریت دکتر سید عزیز آرمن ۱۳۵۳ ورود
پردیس فارابی دانشکده مدیریت و حسابداری دکتر حسین خنیفر ورود
الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دکتر حمیدکرد بچه سال ۱۳۵۰ ورود
سمنان دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دکتر مجید مداح سال ۱۳۹۰ ورود
اصفهان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دکتر سید جواد امام جمعه زاده سال ۱۳۵۶ ورود
ایلام ادبیات و علوم انسانی دکتر سیاوش یاری ۱۳۸۵ ورود
ارومیه اقتصاد و مدیریت دکتر حمزه دیدار ۱۳۸۵ ورود
بوعلی سینا مدیریت و حسابداری دکتر روح‌الله سهرابی ۱۳۹۰ ورود
بین‌المللی امام خمینی قزوین علوم اجتماعی محسن عینی ۱۳۸۶ ورود
تبریز اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دکتر حسین پناهی ۱۳۶۹ ورود
خوارزمی مدیریت ۱۳۹۲ ورود
شهید باهنر کرمان مدیریت و اقتصاد دکتر عبدالمجید جلائی اسفندابادی ۱۳۷۴ ورود
دانشگاه قم مدیریت و اقتصاد دکتر محمد زمان رستمی ۱۳۹۰ ورود
دانشگاه گیلان ادبیات و علوم انسانی دکتر عباد اله رستمی ۱۳۷۲ ورود
لرستان علوم اقتصادی و مدیریت دکتر مسعود طاهری نیا ۱۳۸۴ ورود
مازندران علوم اقتصادی و اداری محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی ۱۳۴۹ ورود
محقق اردبیلی ادبیات و علوم انسانی دکتر حبیب ابراهیم پور ورود
هرمزگان علوم انسانی دکتر رضا احمدی ورود

 

Download PDF