زنده‌یاد دانشگاه گروه سال تولد سال فوت رزومه
غلامرضا اسلامی بیدگلی تهران مدیریت مالی ۱۳۲۵ ۹/۰۱/۱۳۹۲ ModirCenter Channel (3)
الهه تقوی شوازی یزد بازرگانی   ۲۳/۱۲/۱۳۹۳  
حسن میرزایی اهرنجانی تهران   ۱۳۲۱ ۱۳۹۰  
داور ونوس تهران     ۱۳۸۹  
سید مهدی حسینی قادیکلایی آزاد واحد فیروزکوه     ۱۳۹۵  
محمدرضا عباسی پیام نور      

Download PDF