با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر عادل آذر

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشی

رئیس مرکز آمار ایران

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی
استاد برجسته گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر منصور مومنی
دکتر اکبر عالم تبریز
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه استادی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران دکترای تخصصی مدیریت صنعتی از کشور ترکیه
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر محمدرضا مهرگان
دکتر سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران با مرتبه استادی پژوهشگر نمونه کشوری و استاد برجسته تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر بهروز دری نوکرانی
دکتر ابوالفضل کزازی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی با مرتبه دانشیاری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
کارشناسی ارشد و دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر لعیا الفت
دکتر هایده متقی
عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل

Download PDF