با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

تصاویر نخبگان مدیریت بزودی در جای اختصاصی خود قرار خواهد گرفت.

دکتر بابک سهرابی یورتچی

دکتر امیر مانیان

عضو هیئت مدیره گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با مرتبه استادی

عضو هیئت مدیره گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با مرتبه دانشیاری
 دریافت رزومه کامل  دریافت رزومه کامل
دکتر محمد موسی خانی
عضو هیئت مدیره گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران با مرتبه دانشیاری
 دریافت رزومه کامل

 

Download PDF