با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

نشریات معتبر مدیریتی دانشگاه‌ها و موسسات معتبر علمی در حوزه مالی

دانشگاه/موسسه عنوان نشریه اعتبار تاریخ تصویب مدیرمسئول سردبیر صفحه اختصاصی
دانشگاه تهران تحقیقات مالی علمی-ترویجی خرداد ۹۱ طهمورث حسنقلی پور یاسوری سیاوش نصرت پناه ورود
دانشگاه امام صادق تحقیقات مالی اسلامی علمی-پژوهشی آبان ۸۹ دکتر مصباح‌الهدی باقری علی رضاییان ورود
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات دانش مالی تحلیل اوراق بهادار علمی-پژوهشی تیر ۹۰ دکتر مهدی تقوی هاشم نیکومرام ورود
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار علمی-پژوهشی فروردین ۹۰ ***** فریدون رهنمای رودپشتی ورود
دانشگاه اصفهان مدیریت دارایی و تأمین مالی علمی-پژوهشی اردیبهشت ۹۲ دکتر حسین رضائی دولت‌آبادی رضوان حجازی ورود

 

نشریات معتبر مدیریتی دانشگاه‌ها و موسسات معتبر علمی در حوزه مدیریت

دانشگاه/موسسه عنوان نشریه اعتبار تاریخ تصویب مدیرمسئول سردبیر صفحه اختصاصی
دانشگاه امام صادق اندیشه مدیریت راهبردی علمی-پژوهشی آبان ۸۹ دکتر مصباح‌الهدی باقری علی رضاییان ورود
دانشگاه مازندران پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی مهر ۸۸ دکتر مهرداد مدهوشی مهرداد مدهوشی ورود
دانشگاه فردوسی مشهد پژوهشنامه مدیریت تحول علمی-پژوهشی تیر ۸۸ حبیب اله دعایی سعید مرتضوی ورود
دانشگاه علوم انتظامی پژوهش‌های مدیریت انتظامی علمی-پژوهشی خرداد ۸۸ دکتر عبدالله هندیانی سید مهدی الوانی ورود
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش‌های مدیریت در ایران علمی-پژوهشی خرداد ۸۰ دکتر اصغر مشبکی عادل آذر ورود
دانشگاه سیستان و بلوچستان پژوهش‌های مدیریت عمومی علمی-پژوهشی مرداد ۹۰ دکتر بدرالدین اورعی یزدانی عادل آذر ورود
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهش‌های مدیریت راهبردی علمی-پژوهشی تیر ۹۱ دکتر محمدمهدی مظاهری علی‌اکبر فرهنگی ورود
دانشگاه امام حسین پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی علمی-پژوهشی مرداد ۸۹ ساسان زارع برزو فرهی بور زنجانی ورود
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی علمی-پژوهشی فروردین ۹۰ دکتر احمدعلی خائف الهی شعبان الهی ورود
دانشگاه اصفهان تحقیقات بازاریابی نوین علمی-پژوهشی بهمن ۸۹ دکتر علی صنایعی علی صنایعی ورود
دانشگاه تهران توسعه کارآفرینی علمی-پژوهشی آبان ۸۷ سید مصطفی رضوی سید محمد مقیمی ورود
دانشگاه علوم انتظامی توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی علمی-ترویجی بهمن ۸۸ سرتیپ دوم ستاد پاسدار غلامحسین آقا گل زاده سید حمید خداداد حسینی ورود
دانشگاه شهید بهشتی چشم‌انداز مدیریت بازرگانی علمی-پژوهشی اردیبهشت ۸۸ دکتر علی رضائیان عباسعلی حاج کریمی ورود
دانشگاه شهید بهشتی چشم‌انداز مدیریت دولتی علمی-پژوهشی تیر ۹۰ دکتر علی رضائیان علی رضاییان ورود
دانشگاه شهید بهشتی چشم‌انداز مدیریت صنعتی علمی-پژوهشی زمستان ۹۰ دکتر علی رضائیان حسن فارسیجانی ورود
دانشگاه شاهد راهبردهای بازرگانی علمی-پژوهشی فروردین ۹۳ دکتر رسول روشن چسلی احمد سرداری ورود
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری فرآیند مدیریت و توسعه علمی-پژوهشی دی ۸۹ دکتر مسعود نیلی عباس منوریان ورود
دانشگاه یزد کاوش‌های مدیریت بازرگانی علمی-پژوهشی بهمن ۸۷ دکتر سعید سعیدا اردکانی محمدرضا حمیدزاده ورود
دانشگاه امام حسین مدیریت اسلامی علمی-پژوهشی خرداد ۹۰ دکتر محمد بازرگانی سید محمد مقیمی ورود
دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی علمی-پژوهشی دی ۸۶ سیدرضا سیدجوادین طهمورث حسنقلی پور ورود
دانشگاه مالک اشتر مدیریت بحران علمی-پژوهشی خرداد ۹۱ علیرضا آزموده اردلان ورود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز مدیریت بهره‌وری علمی-پژوهشی فروردین ۹۲ دکتر سلیمان ایران زاده ناصر میرسپاسی ورود
دانشگاه اصفهان مدیریت تولید و عملیات علمی-پژوهشی مرداد ۸۹ دکتر سعیده کتابی بهرام رنجبریان ورود
دانشگاه تهران مدیریت دولتی علمی-پژوهشی دی ۸۶ طهمورث حسنقلی پور یاسوری غلامرضا طالقانی ورود
دانشگاه پیام نور مدیریت سازمان‌های دولتی علمی-پژوهشی تابستان ۹۳ دکتر رضا نجاری محمدعلی سرلک ورود
دانشگاه تهران مدیریت صنعتی علمی-پژوهشی دی ۸۶ طهمورث حسنقلی پور یاسوری عزت اله اصغری زاده ورود
پردیس قم دانشگاه تهران مدیریت فرهنگی سازمانی علیم-ترویجی فروردین ۸۷ سید محمد مقیمی حسن زارعی متین ورود
علمی-پژوهشی دی ۸۹
دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات علمی-پژوهشی دی ۸۶ طهمورث حسنقلی پور یاسوری بابک سهرابی ورود
دانشگاه افسری امام علی مدیریت نظامی علمی-ترویجی اسفند ۸۴ دکتر فتح ا… رشید زاده عباس خورشیدی ورود
علمی-پژوهشی بهمن ۹۰
دانشگاه جامع امام حسین مدیریت و پژوهش‌های دفاعی علمی-ترویجی دی ۹۰ ****** محمدباقر بابایی طلاتپه ورود
دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی مدیریت منابع در نیروی انتظامی علمی-پژوهشی پاییز ۹۲ *** علی‌اصغر انواری رستمی ورود
دانشکده علامه طباطبایی مطالعات جهانگردی علمی-پژوهشی دی ۸۹ دکتر جمشید صالحی صدقیانی سید حسین ابطحی ورود
دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات مدیریت بهبود و تحول علمی-ترویجی اسفند ۸۱ دکتر لعیا الفت علی‌اکبر افجه ورود
علمی-پژوهشی مرداد ۸۹
دانشگاه علوم انتظامی مطالعات مدیریت ترافیک علمی-ترویجی دی ۸۷ سید تیمور حسینی محمود صفارزاده ورود
انجمن مدیریت راهبردی ایران مطالعات مدیریت راهبردی علمی-پژوهشی اسفند ۸۸ دکتر علی رضاییان محمدرضا حمیدی زاده ورود
دانشگاه علامه طباطبایی مطالعات مدیریت صنعتی علمی-پژوهشی مهر ۸۸ لعیا الفت منصور امیری ورود
دانشگاه هوایی ستاری مطالعات منابع انسانی علمی-ترویجی آبان ۹۰ شعبان مرادی آیدیشه فرج اله ره نورد آهن ورود
دانشگاه تهران پردیس قم مطالعات مدیریت علمی-پژوهشی دی ۹۰ دکتر سید محمد مقیمی غلامرضا جندقی ورود
دانشگاه سیستان بلوچستان کسب‌وکار و توسعه علمی-پژوهشی بهمن ۸۹

فریده حاج حسن

مصیب پهلوانی

احمد اکبری ورود
دانشگاه قم علوم و فنون مدیریت اطلاعات علمی-پژوهشی رضا کریمی مرتضی کوکبی ورود

 

نشریات معتبر مدیریتی دانشگاه‌ها و موسسات معتبر علمی در حوزه صنایع

دانشگاه/موسسه عنوان نشریه اعتبار تاریخ تصویب مدیرمسئول سردبیر صفحه اختصاصی
دانشگاه علم و صنعت بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید علمی-پژوهشی مرداد ۸۰ دکتر سید محمد سید حسینی سید محمد سید حسینی ورود
دانشگاه بوعلی سینای همدان پژوهش‌های صنایع در سیستم‌های تولید علمی-پژوهشی اردیبهشت ۹۲ دکتر مسعود مکارچیان پرویز فتاحی ورود
مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی رشد فناوری علمی-ترویجی مرداد ۸۷ حبیب‌الله اصغری جعفر توفیقی ورود
دانشگاه امام حسین (ع) مدیریت زنجیره تأمین علمی-ترویجی مرداد ۹۱ مهندس کاظم معتمدی فر بهروز کریمی ورود
دانشگاه تهران مهندسی صنایع علمی-پژوهشی تیر ۸۰ دکتر محمود کمره ای جعفر رزمی ورود
دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع و مدیریت علمی-پژوهشی خرداد ۸۴ *** سید تقی اخوان نیاکی ورود
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب مهندسی صنایع علمی-پژوهشی آبان ۸۷ دکتر صدیق رئیسی رسول نورالسناء ورود
دانشگاه علم و صنعت بین‌المللی صنایع و مدیریت تولید علمی-پژوهشی مرداد ۸۰ *** سید محمد سید حسینی ورود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مهندسی صنایع علمی-پژوهشی زمستان ۹۰ دکتر مهدی سیف برقی محمد سعیدی مهرآباد ورود

 

نشریات معتبر مدیریتی دانشگاه‌ها و موسسات معتبر علمی در سایر حوزه‌ها

دانشگاه/موسسه عنوان نشریه اعتبار تاریخ تصویب مدیرمسئول سردبیر صفحه اختصاصی
دانشگاه شهید بهشتی مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی علمی – ترویجی اسفند ۸۷ دکتر غلامرضا شمس مورکانی کوروش فتحی واجارگاه ورود
دانشگاه تربیت‌معلم پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش سابق) علمی پژوهشی آبان ۸۳  دکتر محمدرضا دهخدا عباس بهرام ورود
دانشگاه مازندران پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علمی پژوهشی دی ۸۹ دکتر شادمهر میردار سید محمدحسین رضوی ورود
دانشگاه پیام نور پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی علمی – پژوهشی تیر ۹۱ دکتر محمدعلی قره ابوالفضل فراهانی ورود
جهاد دانشگاهی پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش علمی پژوهشی اسفند ۹۰ دکتر سید عبدالحمید احمدی علی‌اصغر رواسی ورود
بوعلی سینا همدان

پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی (پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم

حرکتی)

علمی پژوهشی فروردین ۹۰ دکتر علی یلفانی غلامرضا شعبانی بهار ورود
دانشگاه تهران مدیریت ورزشی (حرکت سابق) علمی پژوهشی دی ۸۰ دکتر رضا رجبی حسن اسدی ورود
دانشگاه پیام نور مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی علمی – ترویجی تیر ۹۲ مرتضی رضائی صوفی حمید قاسمی ورود
دانشگاه گیلان مدیریت و توسعه ورزش علمی پژوهشی دی ۹۱ دکتر فرهاد رحمانی نیا رحیم رمضانی نژاد ورود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات حسابداری مدیریت علمی پژوهشی فروردین ۹۰ دکتر هاشم نیکومرام

فریدون رهنمای

رودپشتی

ورود

موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت

جهاد کشاورزی

پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی علمی پژوهشی دی ۸۹ سید جلال‌الدین بصام ایرج ملک محمدی ورود
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز علمی پژوهشی اسفند ۸۹ اصغر فلاح محمود نژاد روشن ورود

Download PDF