با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با وب سایت نوین درس مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ در محل دانشگاه شهید بهشتی تهران، این خدمت توسط وب سایت نوین درس ارائه می‌شود.

لینک خبر

Download PDF