چارت درسی رشته مدیریت اجرایی (مقطع کارشناسی ارشد)

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات به شرح زیر است:

 

 • مدیریت سازمان‌های پیچیده
 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت مالی و اقتصاد
 • مدیریت تکنولوژی و اقتصاد
 • مدیریت طرح‌های توسعه
 • بازاریابی
 • بازرگانی بین‌الملل
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • مهارت‌های عمومی مدیریت
 • مسائل جاری مدیریت
 • مدیریت استراتژیک بازاریاب
 • تحقیقات بازاریابی
 • ارتباطات بازاریابی
 • مسائل بازاریابی بین‌المللی و صادرات

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

 

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک به شرح زیر است:

 

 • مدیریت سازمان‌های پیچیده
 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت مالی و اقتصاد
 • مدیریت تکنولوژی و اقتصاد
 • مدیریت طرح‌های توسعه
 • بازاریابی
 • بازرگانی بین‌الملل
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • مهارت‌های عمومی مدیریت
 • مسائل جاری مدیریت
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
 • تحلیل محیط داخلی و بین‌الملل
 • تحلیلی از استراتژی‌های سازمان‌های موفق و ناموفق
 • مدیریت تحول و اجرای برنامه‌های استراتژیک

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته به شرح زیر است:

 

 • مدیریت سازمان‌های پیچیده
 • تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی
 • حسابداری مدیریت
 • مدیریت مالی و اقتصاد
 • مدیریت تکنولوژی و اقتصاد
 • مدیریت طرح‌های توسعه
 • بازاریابی
 • بازرگانی بین‌الملل
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت
 • مهارت‌های عمومی مدیریت
 • مسائل جاری مدیریت
 • مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
 • پژوهش عملیات پیشرفته
 • اقتصاد مهندسی
 • مدیریت واحدهای خدمات

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF