چارت درسی رشته مدیریت دولتی (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی به شرح زیر است:

 

 • کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت
 • حقوق اساسی
 • اصول حسابداری
 • روانشناسی کار
 • اقتصاد خرد
 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن
 • اقتصاد کلان
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • حسابداری دولتی
 • زبان تخصصی
 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
 • روش تحقیق در مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مبانی مدیریت دولتی
 • حقوق اداری
 • مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت
 • مدیریت منابع انسانی
 • تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم
 • مدیریت تحول سازمانی
 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • مدیریت توسعه
 • تحقیق در عملیات
 • مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها
 • مدیریت تعاونی‌ها
 • روابط کار در سازمان
 • مدیریت تطبیقی
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت
 • تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولت‌ها
 • مباحث ویژه مدیریت دولتی
 • سیر اندیشه‌های سیاسی و تحول نهادهای اداری
 • سازمان‌دهی و اصلاح تشکیلات و روش‌ها
 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است:

 

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • برنامه‌ریزی استراتژیک نیروی انسانی
 • مدیریت بهره‌وری انسانی
 • سمینار تحقیق در مدیریت نیروی انسانی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی به شرح زیر است:

 

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی
 • تصمیم‌گیری در مسائل مالی
 • سمینار تحقیق در مدیریت مالی

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول به شرح زیر است:

 

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • روش‌های تحقیق در رفتار سازمانی
 • نظریه و فرایند تحول سازمانی
 • نظریه‌ها و فرایند ارتباطات سازمانی
 • سمینار در مسائل رفتاری

 

چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعات به شرح زیر است:

 

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • نظریه‌های سیستمی
 • سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک
 • کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمان

 

 چارت درسی و واحدهای درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها

به گزارش مدیرسنتر، فهرست دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها به شرح زیر است:

 

 • مدیریت منابع انسانی پیشرفته
 • تئوری‌های مدیریت پیشرفته
 • سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته
 • تحلیل آماری
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته
 • نظام‌های اداری تطبیقی پیشرفته
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
 • فرایند خط‌مشی گذاری
 • تحقیق در عملیات پیشرفته
 • بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
 • حقوق اساسی سازمان‌های دولتی
 • طراحی و ایجاد سازمان‌های متناسب با عصر اطلاعات
 • سمینار تحقیق در مورد مسائل سازمان‌های اداری ایران

 

گردآوری: مدیرسنتر

Download PDF