بانک شهر به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی تاسیس شعب جدید، از همکاران محترم بازنشسته سیستم بانکی کشور با آخرین حکم به عنوان رئیس شعبه(جهت شعب تهران و مراکز استان ها) و دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری می گردد. شرایط اختصاصی: ۱- بازنشستگی با سمت رئیس شعبه(۹۰-۹۱) ۲- شهر مورد […]