چگونه متن سخنرانی خود را آماده کنیم؟ (مهارت در نگارش متن سخنرانی)

 

پیام های خود را بنویسید.

حاضران را بشناسید.

به افکار منفی نیاندیشید.

درباره موضوع خود جست و جو کنید.

از داستان ها، شوخی ها و کنایات استفاده کنید.

از فعل ها، صفات و قیدهای برجسته استفاده کنید، تا سرزنده تر شوید.

به وسط معرکه آیید.

بنویسید.

 

برای دریافت توضیحات بیشتر و مشروح پیام، فایل زیر را دانلود کنید.

 

دانلود فایل کامل چگونه متن سخنرانی خود را آماده کنیم؟ (مهارت در نگارش متن سخنرانی)

 

تهیه و تنظیم: مدیرسنتر

Download PDF