با کلیک بر روی هر یک از قسمت های زیر می توانید اطلاعات زیادی را در مورد … بدست آورید.

نشریات برجسته و ممتاز  مدیریت در ایران

نشریات برجسته و ممتاز مدیریت در دنیا

فرم درخواست ثبت یا معرفی نشریه جدید

 

Download PDF