ترفندهای مذاکره

بیشتر از آنچه انتظار دارید به‌دست آورید، بخواهید.

هرگز به اولین پیشنهاد پاسخ مثبت ندهید.

از مذاکرات تهاجمی اجتناب کنید.

مقابله با عدم اختیار.

هیچگاه پیشنهاد مصالحه ندهید

ترفند کنار گذاشتن

تغییر یکی از عوامل مذاکره

آدم خوب/ آدم بد

چانه‌زنی

 

برای دریافت توضیحات بیشتر و مشروح هر ترفند، فایل زیر را دانلود کنید.

دانلود فایل کامل ترفندهای مذاکره

تهیه و تنظیم: مدیرسنتر

 

Download PDF